Afbeelding 
voorplat van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken’  (uitgave van Garant).

Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen

Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Hun vragen vereisen een geïntegreerde aanpak. Dit PWO-project brengt inzichten uit vier studierichtingen van onze hogeschool bij elkaar in een transdisciplinair onderzoek: orthopedagogiek, sociaal werk, gezinswetenschappen en onderwijs.
Doel is om de actuele opvang van deze gezinnen in kaart te brengen, bestaande initiatieven verder op elkaar af te stemmen en tot integratie te brengen. Het onderzoek steunt op interviews met begeleiders en met de ouders en kinderen van deze gezinnen zelf, aangevuld met een literatuursurvey over de noden van en de opvang voor vluchtelingengezinnen.
 

Save the date!

Noteer alvast de datum van de slotconferetie van dit PWO-project: woensdag 8 mei 2019!

Dan stellen we het boek voor waarin we onze bevindingen bundelen onder de titel ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken’  (uitgave van Garant).

We laten je ook kennismaken met de methodiek ‘Wortelen in andere aarde. Inspired by the tree of life’ die we samen met Sesam vzw en illustrator Marie van Praag ontwikkelden. De methodiek gebruikt de metafoor van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit en moet wortelen in andere aarde. Het verhaal en de illustraties helpen om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht.

Methode

We zetten een casusgerichte studie op: via semi-gestructureerde interviews met ouders, en spel- en gesprekstechnieken bij kinderen, komen de gezinnen zelf aan het woord. Per casus bevragen we tevens de relevante professionals uit hulpverlening, opvang en onderwijs.

Focusgroepen met de begeleiders op diverse momenten van deze studie dienen om een lerend netwerk te vormen waarbij manieren van aanpak onderling gedeeld worden, aangepast aan de actuele stand van zaken van de literatuur én op basis van aanbevelingen en ervaringen op de werkvloer.

Consultatie van het werkveld

Op verschilende momenten hebben we actoren uit het werkveld uitgenodigd om actief mee te denken over methoden, inhouden en tussentijdse resultaten:

Onderzoekers

Mieke Groeninck is onderzoeker; Patrick Meurs is promotor; Dirk Geldof en Claire Wiewauters zijn co-promotoren vanuit Gezinswetenschappen.

Vanuit Onderwijs is Ward De Boe co-promotor, vanuit Sociaal werk is dat Kaat Van Acker, en Isabel Berckmans vervult deze rol vanuit de opleiding Orthopedagogie.

Partners

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • KU Leuven - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen; Onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving
  • Platform Kinderen op de Vlucht
  • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)

Looptijd: 2017-2019

Afbeelding 
voorplat van het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken’  (uitgave van Garant).
Claire Wiewauters
Contact 
Claire Wiewauters

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: claire.wiewauters@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

Contact 
Mieke Groeninck

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: mieke.groeninck@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen