Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen

Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Hun vragen vereisen een geïntegreerde aanpak. Dit PWO-project brengt inzichten uit vier studierichtingen van onze hogeschool bij elkaar in een transdisciplinair onderzoek: orthopedagogie, sociaal werk, gezinswetenschappen en onderwijs.
Doel was om de actuele opvang van deze gezinnen in kaart te brengen, bestaande initiatieven verder op elkaar af te stemmen en tot integratie te brengen. Het onderzoek steunt op interviews met begeleiders en met de ouders en kinderen van deze gezinnen zelf, aangevuld met een literatuursurvey over de noden van en de opvang voor vluchtelingengezinnen.

Presentatie resultaten

De slotconferentie van dit project werd gehouden op woensdag 8 mei 2019. Daar stelden we het boek voor waarin we onze bevindingen hebben gebundeld, met als titel ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken’  (uitgave van Garant). We lieten ook kennismaken met de methodiek 'Wortelen in Nieuwe Aarde. Vertelkaarten over Vertrekken en Aankomen' die we samen met Studio Sesam vzw en illustratrice Marie van Praag ontwikkelden. De methodiek gebruikt de metafoor van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit en moet wortelen in nieuwe aarde, en helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht.

Boek eens een lezing

Ben je zelf actief in de ondersteuning van gezinnen op de vlucht als professional of als vrijwilliger? Wil je de resultaten van dit boeiende onderzoek met je team bespreken? De highligts van het boek overlopen? De impact ervan op je eigen werking verkennen? Dan kan je altijd onderzoekster en auteur Mieke Groeninck eens uitnodigen voor een lezing of bespreking met je team. Dat kan in het Nederlands of in het Engels.
Interesse? Geef ons een seintje via kcgezinswetenschappen@odisee.be

Methode 

We zetten een casusgerichte studie op: via semi-gestructureerde interviews met ouders, en spel- en gesprekstechnieken bij kinderen, kwamen de gezinnen zelf aan het woord. Per casus bevroegen we tevens de relevante professionals uit hulpverlening, opvang en onderwijs.

Focusgroepen met de begeleiders op diverse momenten van deze studie dienden om een lerend netwerk te vormen waarbij manieren van aanpak onderling gedeeld werden, aangepast aan de actuele stand van zaken van de literatuur én op basis van aanbevelingen en ervaringen op de werkvloer.

Consultatie van het werkveld

Op verschillende momenten hebben we actoren uit het werkveld uitgenodigd om actief mee te denken over methoden, inhouden en tussentijdse resultaten:

Onderzoekers

Mieke Groeninck is onderzoeker; Patrick Meurs is promotor; Dirk Geldof en Claire Wiewauters zijn co-promotoren vanuit Gezinswetenschappen.

Vanuit Onderwijs is Ward De Boe co-promotor, vanuit Sociaal werk is dat Kaat Van Acker, en Isabel Berckmans vervult deze rol vanuit de opleiding Orthopedagogie.

Partners

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • KU Leuven - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen; Onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving
  • Platform Kinderen op de Vlucht
  • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)

Looptijd: 2017-2019

© Kenniscentrum Gezinswetenschappen